Preskoč na obsah

Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

 

Názov projektu: Projekt komunity OpenData pre PR 2013 - Zverejnenie vybraných datasetov na základe požiadaviek komunít PR

 

1. Anotácia – krátky opis projektu:

Bez informácií sa nemožno rozhodovať. Bez informácií teda nemožno ani participovať. Tento projekt si kladie za cieľ zverejniť prvé tri datasety, o ktoré prejavili záujem občania a pracovné skupiny participatívneho rozpočtu.

2. Problém

V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá by dokázala zabezpečiť zverejnie a sprístupnenie potrebných informácií - datasetov. Komunita identifikovala niekoľko prioritných strojovo spracovateľných datasetov s príslušnými metadátami:

 • register majetku mesta
 • register zmlúv - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami
 • informácie o dotáciách, grantoch a daroch mesta a mestu

Ťažiskové témy komunity:

 • Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a občanov
 • Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách

3. Východisková situácia

Existuje komunita OpenData.sk, ktorá sa skladá z občanov a odborníkov na oblasť zverejnňovania informácií. Táto komunita vie poskytnúť svoje nápady a praktické skúsenosti v danej oblasti, a pomôcť mestu vylepšiť svoju otvorenosť voči občanom.

Činnosť komunity nadväzuje na širšie celosvetové hnutie a doteraz realizovala napríklad:

Ďalším dôležitým východiskom je predbežná dohoda s primátorom a magistrátom o spolupráci pre zverejňovaní údajov ako aj existencia konkrétnych ľudí na konkrétnych pozíciách samosprávy mesta, ktorí sa tejto problematike aktívne venujú. Mesto má napríklad rozpracovanú štúdiu o aktuálnom stave tzv. datasetov a ich otvorenosti. V príprave je tiež Open Data sútaž, ktorá má občanom mesta priniesť nové aplikácie postavené na údajoch zverejňovaných mestom.

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Predkladateľom projektu je komunita OpenData a hlavným realizátorom projektu je Projektový koordinátor: TODO

Zoznam ľudí danej komunity, ktorí budú tvoriť pracovnú skupinu:

 

 • Ivan Nudzik
 • Peter Hanečák
 • Filip Rakús
 • Ján Junas
 • Andrej Ďumbala
 • Eva Vozárová tbc.
 • a ďalší vidˇ. prezenčné listiny
Na realizácii sa budú podielať komunita OpenData ktorá je zložená z vyššie uvedených expertov na danú problematiku a pracovná skupina  zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií.
 

5. Cieľ

Komunita identifikovala niekoľko prioritných strojovo spracovateľných datasetov s príslušnými metadátami, ktorých zverejnenie je potrebné vyšpecifikovať a prerokovať s magistrátom BA. Cieľom projektu je zverejniť:

 • register majetku mesta
 • register zmlúv - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami
 • informácie o dotáciách, grantoch a daroch mesta a mestu

 

6. Cieľová skupina

Cieľová skupina používateľov daného projektu:

 • Participatívne komunity mesta Bratislavy,  
 • všetci občania mesta a zástupcovia mesta, ktorí chcú relevantné informácie,
 • projekt má potenciál zabezpečiť výmenu informácií medzi samotnými oddeleniami magistrátu, medzi magistrátom, mestskými časťami, metskými podnikmi, príspevkovými organizáciami a metskou políciou,
 • tretí sektor.

7. Pokračovanie projektu 

Projekt môže pokračovať týmito smermi:

 • dlhodobá činnost pracovnej skupiny,
 • rozširovanie publikovaných datasetov,
 • predstavenie projektu širokej verejnosti, pokračovanie a rozšírenie činnosti komunity, zapojenie do svojej činnosti nových členov a zozbieranie podnetov a pripomienok k prioritám komunity, nápady na nové projekty,
 • definovanie a prípadné vytváranie aplikácií pre vizualizáciu a integráciu publikovaných dát.

8. Aktivity a rozpočet projektu

 

Činnosť pracovnej skupiny Úlohy Človekodni Kto zabezpečí Cena
         
Zverejnenie datasetu register majetku mesta analýza 0,5 PKOD  
  dizajn 0,5 PKOD  
  implementácia   PKOD +Magistrát  
  dokumentácia, medializácia 1 PKOD +Magistrát  
Zverejnenie datasetu register zmlúv - strojovo spracovateľný s popisnými metadátami analýza 0,5 PKOD  
  dizajn 0,5 PKOD  
  implementácia   PKOD +Magistrát  
  dokumentácia, medializácia 1 PKOD +Magistrát  
         
Zverejnenie datasetu informácie o dotáciách, grantoch a daroch mesta a mestu analýza 0,5 PKOD  
  dizajn 0,5 PKOD  
  implementácia   PKOD +Magistrát  
  dokumentácia, medializácia 1 PKOD +Magistrát  
    6   960,00 €

 

Priemerne (0 Hlasy)