Preskoč na obsah

Pracovná skupina pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu (PSPOS)

 

 

 

Názov projektu: Projekt komunity OpenData pre PR 2013 - Pracovná skupina pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu

 

1. Anotácia – krátky opis projektu:

Bez informácií sa nemožno rozhodovať. Bez informácií teda nemožno ani participovať. Tento projekt si kladie za cieľ postupne zverejňovať všetky relevatné údaje mesta občanom.

2. Problém

V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny tvorenej občanmi a zamestnancami magistrátu zodpovednými za informovanie verejnosti o fungovaní samosprávy, ktorá by spolupracovala pri definovaní zdrojov informácií a popise procesov ich zverejňovania a spracovávania. Jej cieľom by malo byť zmapovanie procesov samosprávy a nastavenie obojstranných tokov informácií od samosprávy k občanovi a spätne od občana k samospráve.

Ťažiskové témy komunity:

 • Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a občanov
 • Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách

3. Východisková situácia

Existuje komunita OpenData.sk, ktorá sa skladá z občanov a odborníkov na oblasť zverejňovania informácií Táto komunita vie poskytnúť svoje nápady a praktické skúsenosti v danej oblasti, a pomôcť mestu vylepšiť svoju otvorenosť voči občanom.

Činnosť komunity nadväzuje na širšie celosvetové hnutie a doteraz realizovala napríklad:

Ďalším dôležitým východiskom je predbežná dohoda s primátorom a magistrátom o spolupráci pre zverejňovaní údajov ako aj existencia konkrétnych ľudí na konkrétnych pozíciách samosprávy mesta, ktorí sa tejto problematike aktívne venujú. Mesto má napríklad rozpracovanú štúdiu o aktuálnom stave tzv. datasetov a ich otvorenosti. V príprave je tiež Open Data súťaž, ktorá má občanom mesta priniesť nové aplikácie postavené na údajoch zverejňovaných mestom.

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Predkladateľom projektu je komunita OpenData a hlavným realizátorom projektu je Projektový koordinátor: Peter Hanečák

Zoznam ľudí danej komunity, ktorí môžu tvoriť pracovnú skupinu:

 • Andrej Ďumbala
 • Ivan Nudzik
 • Peter Hanečák
 • Filip Rakús
 • Ján Junas
 • Eva Vozárová tbc.
 • a ďalší vidˇ. prezenčné listiny

 

Na realizácii sa budú podieľať komunita OpenData ktorá je zložená z vyššie uvedených expertov na danú problematiku a pracovná skupina zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií.
 

5. Cieľ

1. Vytvorenie pracovnej skupiny z občanov, členov komunity OpenData a zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií;

2. Otvorenie dát a sprístupňovanie dát, ktoré sa týkajú prevádzky samosprávy a mestských podnikov a organizácií v zmysle štandardov pre OpenData; 

3. Otvorenie procesov fungovania samosprávy.

Z diskusie na verejnom fóre vyplynuli ďalšie návrhy a nápady na rozvíjanie priorít a projektov komunity:

Ad 1. - skupina by mala zabezpečiť:

 • mediáciu technických požiadaviek OpenData na mesto, mestské časti, organizácie;
 • medializáciu výstupov svojej práce.

Z diskusie vyplynul nasledovný návrh na zloženie pracovnej skupiny a jej činnosť:

 • členovia a členky: IT správcovia, politický garant, dátoví kurátor, komunikátor, zástupcovia PK;
 • za mesto – 2x IT správca a politický garant;
 • za OpenData – 1 stály člen, 1 podľa témy;
 • komunikátor – 1x zástupca PK.
 • stretnutia: raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie.


Ad 2. - vytvoriť katalóg datasetov, kde budú kategorizované už zverejňované, nezverejňované a ešte neexistujúce datasety (vznikajúce alebo požadované občanmi);

 • ku každému datasetu bude priradený dátový kurátor;
 • katalóg by mal obsahovať všetky dáta týkajúce sa mesta, mestských častí, mestských podnikov;
 • katalóg by sa mal dať prepojiť s data.gov.sk.
 • zapojiť do vytvárania dát občanov (crowdsourcing);
 • v prípade, že je to možné, integrovať dáta s interaktívnymi mapami a keďže nejaké interaktívne mapy už existujú, integrovať aj interaktívne mapy, vytvoriť mapu majetku mesta;
 • zabezpečiť vzdelávanie občanov.

Ad 3. - otvorenie procesov mesta –

 • zmapovať informácie o procesoch a prevádzke mesta a zverejniť jednotný register agiend mesta,
 • zverejnenie informácií o začatí všetkých konaní v rámci agiend, alebo iných procesov, ktoré nie sú utajené,
 • anonymizovať osobné údaje v konaniach, tak aby boli jednotlivé procesy publikovateľné, vytvoriť register rozhodnutí, zapojiť občanov a otvoriť možnosť pre crowdsourcing.

6. Cieľová skupina

Cieľová skupina používateľov daného projektu:

 • Participatívne komunity mesta Bratislavy,  
 • všetci občania mesta a zástupcovia mesta, ktorí chcú relevantné informácie,
 • projekt má potenciál zabezpečiť výmenu informácií medzi samotnými oddeleniami magistrátu, medzi magistrátom, mestskými časťami, mestskými podnikmi, príspevkovými organizáciami a mestskou políciou,
 • tretí sektor.

7. Pokračovanie projektu 

Projekt môže pokračovať týmito smermi:

 • dlhodobá činnosť pracovnej skupiny,
 • rozširovanie publikovaných datasetov,
 • predstavenie projektu širokej verejnosti, pokračovanie a rozšírenie činnosti komunity, zapojenie do svojej činnosti nových členov a zozbieranie podnetov a pripomienok k prioritám komunity, nápady na nové projekty,
 • definovanie a prípadné vytváranie aplikácií pre vizualizáciu a integráciu publikovaných dát.

8. Aktivity a rozpočet projektu

Nasledujúci rozpis aktivít obsahuje odhady činností potrebných na sformovanie a organizáciu činnosti pracovnej skupiny (PS). Pre úspech projektu je nevyhnutná podpora vedenia magistrátu a v neposlednom rade spoluúčasť a súčinnosť zamestnancov magistrátu, ktorá nie je zahrnutá do tejto verzie rozpočtu a predpokladáme jej doplnenie počas prípadného rozbehu projektu. Predkladaný projekt chápeme ako budúci spoločný projekt financovaný z participatívneho rozpočtu a rozpočtu zapojených zložiek magistrátu.

Rovnako rozpočet projektov PS obsahuje odhady náročnosti expertných činností externých konzultantov, alebo členov participatívnej komunity OpenData (PKOD) a neobsahuje časovú náročnosť činností smerovaných na pracovníkov magistrátu a  samotné technické zabezpečenie projektov.

 

        Kto zabezpečí Človekodni PKOD Cena
Činnosť pracovnej skupiny Sformovanie kickoff   PKOD+magistrát    
    definovanie činnosti   PKOD+magistrát    
    vybrať členov   PKOD+magistrát    
    medializácia   PKOD+magistrát  
  Organizácia činnosti stretnutia (12pravidelných+2 mimoriadne (odhad) počas jedného roka) program PKOD 0,5h/stretnutie 14  
      zvolávanie PKOD 0,5h/stretnutie    
      facilitácia PKOD 1h/stretnutie    
      zápis PKOD 2h/stretnutie    
      stretnutie PKOD 2x2h/stretnutie    
Projekty PS Katalóg datasetov definícia štandardov formáty stretnutia PS  
      metadáta stretnutia PS    
      spôsob zverejňovania stretnutia PS    
      linkovanie dát - linked data stretnutia PS    
      kvalita, metriky stretnutia PS    
    zmapovanie existujúcich datasetov existujúcich datasetov magistrát    
    zmapovanie plánovaných   magistrát    
    zmapovanie požadovaných získanie PS+PKOD+PR+občania 15  
      deliberácia projekt PS    
      medializácia projekt PS    
      zadanie požiadaviek mestu stretnutia PS    
  Technická expertná podpora mestu hodnotenie kvality datasetov PKOD 14  
  Medializácia účasť na konferenciách   PKOD 4  
    výstup pre média   PKOD 4  
    vzdelávanie  pre komunity PR PKOD 4  
      prednášky v rámci verejných akcií magistrátu PKOD free  
      konzultácie pre verejnosť PKOD 6  
             
  Otvorenie procesov zmapovanie procesov/agiend : katalóg   PS+PKOD+magistrát 2  
    určenie kritérií pre prioritizáciu   PS+PKOD 2  
    vybratie prioritných procesov/agiend pre rok 2013   PS    
    detailná analýza možnosti zverejňovania   PS+PKOD+magistrát 5  
    vyjednanie s magistrátom   PS    
    spoločný návrh technického riešenia anonymizácia PS    
      crowdsoursing PS    
      prepojenie na parcitipatívne komunity PS+PKOD    
    spustenie zverejňovania   magistrát    
    publikovanie (vrátane registra rozhodnutí)   magistrát    
            sadzba 100 EUR/deň (8h)
          70 7000 EUR

 

 

Priemerne (0 Hlasy)