Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

OpenData OpenData

Otvorené dáta?

Autor/ka: opendata.sk

Hľadáte argumenty prečo otvoriť dáta vo Vašej organizácii?
V nasledujúcich videách prinášame niekoľko z nich.

V prípade, že potrebujete pomoc, konzultáciu, alebo technologické riešenie obráťte sa na komunitu opendata.sk.

V prípade, že hľadáte informácie, technológiu a metodiky podporujúce proces publikovania otvorených údajov odporúčame výsledky výskumného projektu Comsode.eu

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa "dátovom spektre".

Nadácia OSF Praha pripravila motivačný film pre samosprávy Společně otevíráme data.

Príručku Jak otevírat data si môžete stiahnuť  tu.

Film Čo sú otvorené dáta verejného sektora? Na čo sú dobré?
(Titulky k filmu sú aj v češtine)

Záznamy zo stretáviem komunity OpenData.sk či iné videá môžete nájsť v našom kanály na YouTube.com .

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

Späť

Projekt OpenData

Autor/ka: wiki

Ciele projektu

Na základe východiskovej situácie stanovujeme nasledovné ciele pre projekt:

 • zadefinovať formáty a opensource technológiu pomocou ktorej by inštitúcie mohli efektívne poskytovať dáta - vytvoriť pilotnú implementáciu Open Data Node,
 • propagácia myšlienky zdieľania verených informácií medzi občanmi a štátnymi inštitúciami a inštitúciami medzi sebou
 • podpora tretieho sektoru v budovaní riešení nad týmto riešením,
 • vytvoriť prototyp súborného katalógu,
 • vytvoriť prototyp dátového skladu (DWH) určeného na zber, spracovanie a ukladanie metadát o dátach poskytovaných inštitúciami,
 • vybudovať reportovaciu vrstvu nad dátami pre komfortné vytváranie reportov a modelovanie dát pomocou webového grafického rozhrania - Open Data Portál,
 • legislatívne dosiahnuť publikovanie dát generovaných verejným sektorom pod licenciou Creative Commons
 • spropagovať myšlienku využívania opensource riešení v štátnej správe
 • spustiť "supportné centrum" pomáhajúce budúcim používateľom systému integrovať ho s ich systémami
 • zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

 

Prvá etapa - definícia formátov pre zdieľanie informácií a výber vhodnej OSS technológie

Navrhované riešenie obsahuje open source balík a metodiku nasadenia, poskytujúcu organizácii (ministerstvo, obec, nezisková organizácia, súkromná firma) nástroj na zverejňovanie dát z interných systémov. V prvej fáze sa zabezpečuje publikovanie verejných informácií pomocou otvorených štandardov (napr. verejne dostupné zmluvy, príjmové a nákladové položky, účtovné dáta, vyhlášky atď.)

Každá organizácia si sama zvolí aké dáta bude publikovať a v akých intervaloch ich bude aktualizovať. Veríme, že otvorená komunikácia medzi organizáciami a verejnosťou vytvorí rozumný kompromis medzi uzavretosťou a otvorenosťou informácií.

Momentálne je to práve oblasť katalogizácie knižničných a kultúrnych diel, kde zverejňovanie digitálnych dokumentov dosahuje svoj vrchol. Ak by sme však myšlienku scanu obrazu v galérii zamenili za scan faktúry na mestskom zastupiteľstve, vieme jednoducho aplikovať výsledky výskumu a vývoja z kultúrnej oblasti práve na tématiku Open Data. Preto napríklad z kultúrnej oblasti preberáme zadefinovaný komunikačný štandard Open Archives InitiativeProtocol (OAI-PMH). Tento komunikačný štandard je vhodný pre tzv. read-only zverejňovanie údajov.

Riešenie tiež poskytuje prístup k údajom pre aplikácie tretích strán, aby sa zverejnené Open Data využívali viac a lepšie. Aj v tomto prípade ide o prevzatie overených konceptov z iných sfér (Web 2.0, sociálne siete, ...).

Obdobne je pre dáta vstupujúce do riešenia zadefinované aj otvorené rozhranie určené na vývoj nástrojov na spracovanie tých dát, ktoré používajú špecifické a málo rozšírené formáty.

Týmto spôsobom je možné poskladať riešenie projektu OpenData z existujúcich a overených open source technológií a štandardov a prevádzkovať ho tak  aj v najväčších slovenských organizáciach (ministerstvá, veľké firmy).

Súčasťou riešenia je aj analýza bezpečnosti a vypracovanie doporučení pre nasadenie riešenia v rôznych druhoch organizácií. Referenčná implementácia riešenia bude nasadená vo vybraných subjektoch a následne bude otestovaná a certifikovaná.

Predpokladáme, že sa nám pre potreby riešenia OpenData podarí využiť potenciál existujúceho slovenského open source balíka Custodea, ktorý rieši problematiku digitálneho zverejňovania v kultúrnom sektore.

Architektúra riešenia

Ako to funguje

 • Nainštalovaný balík (open source) aplikácií - Open Data Node - zbiera dokumenty a metadáta o nich, spracúva ich a poskytuje verejnosti, inštitúciám aj ďalším aplikáciám.
 • Dokument sa do Open Data Node môže dostať viacerými spôsobmi:
  • Používateľ vloží dokumenty a vyplní pre ne metadáta cez webové rozhranie.
  • Open Data Node, prostredníctvom Harvestera monitoruje definované zdroje a automaticky zbiera a spracúva (OCR, extrakcia metadát, konverzia, previazanie s registrami atď.) zverejnené dokumenty.
  • Autorizovaní používatelia kontrolujú, komentujú a dávajú prípadné návrhy na opravu či úpravu zozbieraných dokumentov, čím vytvárajú obsah vo vyššej kvalite, s prípadnými anotáciami a doplnenými väzbami (referenciami).
 • Zdrojom dokumentov (a dát vo všeobecnosti) sú všetky zverejnené údaje v rámci informačných systémov inštitúcií a webových stránok - verejná správa, štátna správa, tretí sektor, ale aj vybrané informácie zo súkromných zdrojov. Väčšina v súčasnosti publikovaných faktúr z verejného sektora či príspevkových organizácií je zverejnená v podobe skenovaných faktúr. Tieto sú kandidátom na vyťažovanie pomocou OCR, alebo výstupov z účtovníctva, ktoré vie harvester spracovať priamo.
 • Dôležitým zdrojom informácií sú verejné registre, ako je Obchodný register, registre Štatistického úradu a pod., ktoré umožnia referenčnú integritu zozbieraných dokumentov a ich metadát.
 • Sprístupnenie zozbieraných dát má niekoľko úrovní:
  • poskytovanie pre harvesting (OAI-PMH, FTP, HTTP, ...) ďalšími systémami (napr. aj iné Open Data Node)
  • poskytovanie formou služieb, cez štandardné rozhrania ako sú WebServices, REST a pod. v rôznych formátoch (XML, JSON, ...) pre maximálne zjednodušenie aplikácií tretích strán, ktoré budú chcieť využívať zozbierané Open Data
  • poskytovanie dát a služieb s pridanou hodnotou cez web rozhranie (browsovanie)
  • dávkový export (vybranej podmnožiny) metadát do zvoleného formátu (RDF/XML, SKOS, DublinCore)
 • Prezentácia zozbieraných dát: samotný Open Data Node bude prezentovať v ňom uložené (evidované) dáta niekoľkými spôsobmi:
  • ako jednoduchý zoznam "odkazov" ktoré vyhovujú zadanému filtru (google-like)
  • fazetové browsovanie / filtrovanie (podľa rôznych kategórií - pôvod dokumentu, typ dokumentu, dátum dokumentu atď.)
  • zobrazenie na mape (pre dokumenty ktoré sú previazané na geografickú lokalitu, napr. stavebné povolenie, sídlo firmy atď)
  • zobrazenie na časovej osi (pre dokumenty ktoré obsahujú časový údaj, napr. splatnosť faktúry, dátum podpisu zmluvy)
  • tabuľka s vybranými stĺpcami, vrátane možnosti exportu do formátu CSV (Excel a pod.) alebo XML
 • Portál: zoznam inštitúcií pripojených k iniciatíve treba evidovať v zozname, pre začiatok bude použité jednoduchšie riešenie vo forme Wiki alebo blogu, neskôr je ale potrebné zaviesť formalizovaný adresár
 • Otvorená architektúra: jednotlivé komponenty architektúry, ako aj jednotlivé inštalácie systému (Open Data Node) sú voľne integrovateľné do hierarchie (kaskády, ...), čím sa dosiahne maximálna flexibilita čo do typu a účelu zbieraných dát (segmentové resp. sektorové systémy, napríklad pre zdravotnícke dáta, školstvo, regionálne dáta atď.) a tiež čo do spôsobu (pred-)spracovania vstupných dát - OCR, extrakcia, formáty, veľkosti, validácia, limity.


Ilustrácia zapojenia viacerých Open Data Node do hierarchie

Priemerne (0 Hlasy)


News News

@FP7COMSODE @FP7COMSODE