Preskoč na obsah

O nás O nás

O OpenData

Sme skupina ľudí, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

 

Správu, ktorá:

 • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
 • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
 • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
 • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
 • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
 • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
 • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. (Kontakt)

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play ,Spoločnosť pre otvorené informačné technológie Utópia.

Tel: + 421 911 724 189, +421 2 4445 3690
Mail: opendata(at)opendata.sk
www: opendata.sk
FB: http://www.facebook.com/groups/180824635305518

Členstvo v komunite: postup pre prihlásenie

OpenData OpenData

Otvorené dáta?

Autor/ka: opendata.sk

Hľadáte argumenty prečo otvoriť dáta vo Vašej organizácii?
V nasledujúcich videách prinášame niekoľko z nich.

V prípade, že potrebujete pomoc, konzultáciu, alebo technologické riešenie obráťte sa na komunitu opendata.sk.

V prípade, že hľadáte informácie, technológiu a metodiky podporujúce proces publikovania otvorených údajov odporúčame výsledky výskumného projektu Comsode.eu

Radi Vám pomôžeme zorientovať sa "dátovom spektre".

Nadácia OSF Praha pripravila motivačný film pre samosprávy Společně otevíráme data.

Príručku Jak otevírat data si môžete stiahnuť  tu.

Film Čo sú otvorené dáta verejného sektora? Na čo sú dobré?
(Titulky k filmu sú aj v češtine)

Záznamy zo stretáviem komunity OpenData.sk či iné videá môžete nájsť v našom kanály na YouTube.com .

Priemerne (0 Hlasy)

Novinky Novinky

Späť

Pracovná skupina pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu

 

 

 

Názov projektu: Projekt komunity OpenData pre PR 2013 - Pracovná skupina pre Otvorenú samosprávu a katalóg verejných datasetov magistrátu

 

1. Anotácia – krátky opis projektu:

Bez informácií sa nemožno rozhodovať. Bez informácií teda nemožno ani participovať. Tento projekt si kladie za cieľ postupne zverejňovať všetky relevatné údaje mesta občanom.

2. Problém

V komunite OpenData sa diskutovali možnosti a nedostatky konceptu Otvorenej samosprávy a potreby nielen tejto komunity, ale predovšetkým občanov Bratislavy vzhľadom na zverejňovanie informácií. V rámci verejného fóra organizovaného komunitou OpenData sa objavila požiadavka na vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny tvorenej občanmi a zamestnancami magistrátu zodpovednými za informovanie verejnosti o fungovaní samosprávy, ktorá by spolupracovala pri definovaní zdrojov informácií a popise procesov ich zverejňovania a spracovávania. Jej cieľom by malo byť zmapovanie procesov samosprávy a nastavenie obojstranných tokov informácií od samosprávy k občanovi a spätne od občana k samospráve.

Ťažiskové témy komunity:

 • Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zamestnancov samosprávy zodpovedných za zverejňovanie informácií a občanov
 • Sprístupnenie informácií a vytváranie podmienok pre spolurozhodovanie občanov v mestských podnikoch a príspevkových organizáciách

3. Východisková situácia

Existuje komunita OpenData.sk, ktorá sa skladá z občanov a odborníkov na oblasť zverejňovania informácií Táto komunita vie poskytnúť svoje nápady a praktické skúsenosti v danej oblasti, a pomôcť mestu vylepšiť svoju otvorenosť voči občanom.

Činnosť komunity nadväzuje na širšie celosvetové hnutie a doteraz realizovala napríklad:

Ďalším dôležitým východiskom je predbežná dohoda s primátorom a magistrátom o spolupráci pre zverejňovaní údajov ako aj existencia konkrétnych ľudí na konkrétnych pozíciách samosprávy mesta, ktorí sa tejto problematike aktívne venujú. Mesto má napríklad rozpracovanú štúdiu o aktuálnom stave tzv. datasetov a ich otvorenosti. V príprave je tiež Open Data súťaž, ktorá má občanom mesta priniesť nové aplikácie postavené na údajoch zverejňovaných mestom.

4. Predkladateľ a realizátori projektu

Predkladateľom projektu je komunita OpenData a hlavným realizátorom projektu je Projektový koordinátor: Peter Hanečák

Zoznam ľudí danej komunity, ktorí môžu tvoriť pracovnú skupinu:

 • Andrej Ďumbala
 • Ivan Nudzik
 • Peter Hanečák
 • Filip Rakús
 • Ján Junas
 • Eva Vozárová tbc.
 • a ďalší vidˇ. prezenčné listiny

 

Na realizácii sa budú podieľať komunita OpenData ktorá je zložená z vyššie uvedených expertov na danú problematiku a pracovná skupina zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií.
 

5. Cieľ

1. Vytvorenie pracovnej skupiny z občanov, členov komunity OpenData a zástupcov mesta, ktorá bude zodpovedná za zverejňovanie informácií;

2. Otvorenie dát a sprístupňovanie dát, ktoré sa týkajú prevádzky samosprávy a mestských podnikov a organizácií v zmysle štandardov pre OpenData; 

3. Otvorenie procesov fungovania samosprávy.

Z diskusie na verejnom fóre vyplynuli ďalšie návrhy a nápady na rozvíjanie priorít a projektov komunity:

Ad 1. - skupina by mala zabezpečiť:

 • mediáciu technických požiadaviek OpenData na mesto, mestské časti, organizácie;
 • medializáciu výstupov svojej práce.

Z diskusie vyplynul nasledovný návrh na zloženie pracovnej skupiny a jej činnosť:

 • členovia a členky: IT správcovia, politický garant, dátoví kurátor, komunikátor, zástupcovia PK;
 • za mesto – 2x IT správca a politický garant;
 • za OpenData – 1 stály člen, 1 podľa témy;
 • komunikátor – 1x zástupca PK.
 • stretnutia: raz do mesiaca, v prípade potreby aj častejšie.


Ad 2. - vytvoriť katalóg datasetov, kde budú kategorizované už zverejňované, nezverejňované a ešte neexistujúce datasety (vznikajúce alebo požadované občanmi);

 • ku každému datasetu bude priradený dátový kurátor;
 • katalóg by mal obsahovať všetky dáta týkajúce sa mesta, mestských častí, mestských podnikov;
 • katalóg by sa mal dať prepojiť s data.gov.sk.
 • zapojiť do vytvárania dát občanov (crowdsourcing);
 • v prípade, že je to možné, integrovať dáta s interaktívnymi mapami a keďže nejaké interaktívne mapy už existujú, integrovať aj interaktívne mapy, vytvoriť mapu majetku mesta;
 • zabezpečiť vzdelávanie občanov.

Ad 3. - otvorenie procesov mesta –

 • zmapovať informácie o procesoch a prevádzke mesta a zverejniť jednotný register agiend mesta,
 • zverejnenie informácií o začatí všetkých konaní v rámci agiend, alebo iných procesov, ktoré nie sú utajené,
 • anonymizovať osobné údaje v konaniach, tak aby boli jednotlivé procesy publikovateľné, vytvoriť register rozhodnutí, zapojiť občanov a otvoriť možnosť pre crowdsourcing.

6. Cieľová skupina

Cieľová skupina používateľov daného projektu:

 • Participatívne komunity mesta Bratislavy,  
 • všetci občania mesta a zástupcovia mesta, ktorí chcú relevantné informácie,
 • projekt má potenciál zabezpečiť výmenu informácií medzi samotnými oddeleniami magistrátu, medzi magistrátom, mestskými časťami, mestskými podnikmi, príspevkovými organizáciami a mestskou políciou,
 • tretí sektor.

7. Pokračovanie projektu 

Projekt môže pokračovať týmito smermi:

 • dlhodobá činnosť pracovnej skupiny,
 • rozširovanie publikovaných datasetov,
 • predstavenie projektu širokej verejnosti, pokračovanie a rozšírenie činnosti komunity, zapojenie do svojej činnosti nových členov a zozbieranie podnetov a pripomienok k prioritám komunity, nápady na nové projekty,
 • definovanie a prípadné vytváranie aplikácií pre vizualizáciu a integráciu publikovaných dát.

8. Aktivity a rozpočet projektu

Nasledujúci rozpis aktivít obsahuje odhady činností potrebných na sformovanie a organizáciu činnosti pracovnej skupiny (PS). Pre úspech projektu je nevyhnutná podpora vedenia magistrátu a v neposlednom rade spoluúčasť a súčinnosť zamestnancov magistrátu, ktorá nie je zahrnutá do tejto verzie rozpočtu a predpokladáme jej doplnenie počas prípadného rozbehu projektu. Predkladaný projekt chápeme ako budúci spoločný projekt financovaný z participatívneho rozpočtu a rozpočtu zapojených zložiek magistrátu.

Rovnako rozpočet projektov PS obsahuje odhady náročnosti expertných činností externých konzultantov, alebo členov participatívnej komunity OpenData (PKOD) a neobsahuje časovú náročnosť činností smerovaných na pracovníkov magistrátu a  samotné technické zabezpečenie projektov.

 

        Kto zabezpečí Človekodni PKOD Cena
Činnosť pracovnej skupiny Sformovanie kickoff   PKOD+magistrát    
    definovanie činnosti   PKOD+magistrát    
    vybrať členov   PKOD+magistrát    
    medializácia   PKOD+magistrát  
  Organizácia činnosti stretnutia (12pravidelných+2 mimoriadne (odhad) počas jedného roka) program PKOD 0,5h/stretnutie 14  
      zvolávanie PKOD 0,5h/stretnutie    
      facilitácia PKOD 1h/stretnutie    
      zápis PKOD 2h/stretnutie    
      stretnutie PKOD 2x2h/stretnutie    
Projekty PS Katalóg datasetov definícia štandardov formáty stretnutia PS  
      metadáta stretnutia PS    
      spôsob zverejňovania stretnutia PS    
      linkovanie dát - linked data stretnutia PS    
      kvalita, metriky stretnutia PS    
    zmapovanie existujúcich datasetov existujúcich datasetov magistrát    
    zmapovanie plánovaných   magistrát    
    zmapovanie požadovaných získanie PS+PKOD+PR+občania 15  
      deliberácia projekt PS    
      medializácia projekt PS    
      zadanie požiadaviek mestu stretnutia PS    
  Technická expertná podpora mestu hodnotenie kvality datasetov PKOD 14  
  Medializácia účasť na konferenciách   PKOD 4  
    výstup pre média   PKOD 4  
    vzdelávanie  pre komunity PR PKOD 4  
      prednášky v rámci verejných akcií magistrátu PKOD free  
      konzultácie pre verejnosť PKOD 6  
             
  Otvorenie procesov zmapovanie procesov/agiend : katalóg   PS+PKOD+magistrát 2  
    určenie kritérií pre prioritizáciu   PS+PKOD 2  
    vybratie prioritných procesov/agiend pre rok 2013   PS    
    detailná analýza možnosti zverejňovania   PS+PKOD+magistrát 5  
    vyjednanie s magistrátom   PS    
    spoločný návrh technického riešenia anonymizácia PS    
      crowdsoursing PS    
      prepojenie na parcitipatívne komunity PS+PKOD    
    spustenie zverejňovania   magistrát    
    publikovanie (vrátane registra rozhodnutí)   magistrát    
            sadzba 100 EUR/deň (8h)
          70 7000 EUR

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


News News

@FP7COMSODE @FP7COMSODE